ابن آدم عندك ما يكفيك و تطلب ما يطغيك ابن آدم لا بقليل تقنع و لا بكثير تشبع‏ فرزند آدم ، آنچه حاجت تو را رفع كند در دسترس خود داري و در پي آنچه تو ... ادامه مطلب