دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در رشت

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در رشت

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در شیراز

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در شیراز

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در کیش

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در کیش

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در تهران

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در تهران

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در جمکران

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در جمکران

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در فارس

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در فارس

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بندر

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بندر

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بندرعباس

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بندرعباس

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بیرجند

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بیرجند

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در کرمان

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در کرمان

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بوشهر

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در بوشهر

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در یزد

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در یزد

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در ساری

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در ساری

 • تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در اصفهان

  تلفن بزرگترین دعا نویس مسلمان در اصفهان