دعا در حق یتیمان :

از خدا بترسيد و دربارة ايتام، خدا را شاهد و ناظر بگيريد! مبادا آن‌ها گاهي سير و گاهي گرسنه بمانند و در جمع شما حقّشان ضايع و پايمال گردد.  احادیث 

 • تلفن دعا نویس عالی در فارس

  تلفن دعا نویس عالی در فارس

 • تلفن دعا نویس عالی در سمنان

  تلفن دعا نویس عالی در سمنان

 • تلفن دعا نویس عالی در اهواز

  تلفن دعا نویس عالی در اهواز

 • تلفن دعا نویس عالی در کرمانشاه

  تلفن دعا نویس عالی در کرمانشاه

 • تلفن دعا نویس عالی در مشهد

  تلفن دعا نویس عالی در مشهد

 • تلفن دعا نویس عالی در اصفهان

  تلفن دعا نویس عالی در اصفهان

 • تلفن دعا نویس عالی در جنوب

  تلفن دعا نویس عالی در جنوب

 • تلفن دعا نویس معروف در مرکز

  تلفن دعا نویس معروف در مرکز

 • تلفن دعا نویس معروف در خوزستان

  تلفن دعا نویس معروف در خوزستان

 • تلفن دعا نویس معروف در ساری

  تلفن دعا نویس معروف در ساری

 • تلفن دعا نویس معروف در ایران

  تلفن دعا نویس معروف در ایران

 • تلفن دعا نویس معروف در فارس

  تلفن دعا نویس معروف در فارس

 • تلفن دعا نویس معروف در رضوی

  تلفن دعا نویس معروف در رضوی

 • تلفن دعا نویس معروف در بیرجند

  تلفن دعا نویس معروف در بیرجند