خواص ایت الکرسی

خواص ایت الکرسی

خواص ایت الکرسی
Image result for ‫خواص ایت الکرسی‬‎

خواندن آیه الکرسی و چهار قل و حمل کردن این دعا ها که مانع نزدیک شدن جن به انسان می

شود.

در خواص السوّر آمده است؛امام صادق علیهالسلام فرمود:پسوره مبارکه «احقاف»را به جهت رفع دیو و پری هفت بار بخواند و نیز منقول است که هر کس این سوره را بنویسد و با خود نگه دارد از شر دیو و پری در امان خواهد بود و در خواب و بیداری از همه محظورات محفوظ ماند و اگر شب آن را زیر بالین گذارد ، هیچ آسیبیدر موقع شب به او نرسد.