تلفن دعا نویس کلیمی مجرب

تلفن دعا نویس کلیمی مجرب

برای رفع ترس و داهیه بزرگ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

خواندن صد آیه براى رفع ترس ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعاى دفع هول و غم ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای رفع ترس از پیشامدی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ایمن شدن و فرو ریختن ترس ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

جهت برطرف شدن خوف ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

درمان ضعف دل و خفقان ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

رفع وسواس و دلشوره و گمان بد ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

آیاتی جهت رفع دلشوره ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای پیدا کردن کار و شغل مناسب ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای یافتن شغل مناسب ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ختم سوره حمد برای پیدا کردن شغل مناسب و رفع گرفتاری ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ختم سوره انعام برای پیدا کردن کار و افزایش روزی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

جهت پیدا کردن گمشده ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا جهت سرقت شده و گمشده ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای محفوظ ماندن از بلایا و حوادث ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

مصون ماندن از آفات و بلا ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای محافظت در طول روز ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

جهت حفظ جان و مال ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای حفاظت از بلایا ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای حفظ و نگهداری ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعاهای قبول شدن خواسته نزد دیگران و کسب حاجات نزد بزرگان ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

جهت موفقیت در کارها ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

چهار آیه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای رفتن پیش حاکم یا اشخاص بزرگ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

علائم سحر و جادو شدن و سحر زدگی و جن زدگی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

علائم سحر چیست؟ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

چند اعمال پرکاربرد علوم غریبه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای عدم ورود سارق به منزل ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

عقد اللسان ( زبان بندی ) ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای پیشرفت در درس و … ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای پول دار شدن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

اعمال قرطاس (( جلب دراهم )) ۱ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طی کردن زمین ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

انتقال دادن و غیب کردن اشیا ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

کشف حقیقت در خواب ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای دیدن دزد در خواب ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ارسال هاتف ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا جهت خواب دیدن اموات ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

شرح و فواید و خواص چهل اسماء حضرت ادریس علیه السلام ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

چندین دعاى مهم از پیامبران ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعاى حضرت خضر علیه السلام به جهت دفع از سوختن و غرق شدن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

صلوات های پر فضیلت ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

صلواتى که از اسرار مى باشد ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

صلوات جهت پاک شدن از تمام گناهان ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

خواص اسماء الله (۱) ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا به جهت بیرون رفتن از خانه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا به هنگام رفتن به بازار ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا به جهت بیرون رفتن از خانه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعاى مخصوص به جهت بیرون رفتن از خانه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعایى دیگر به هنگام رفتن به بازار ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

اسما الله الحسنی و معانی آن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

خواص هفت آیه پر فضیلت ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز کامله که بسیار پر فضیلت است ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز حاجت از حضرت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز حاجت دیگر که خیلى مجرب است ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز حاجت دیگر مخصوص روز پنج شنبه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز حاجت دیگر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز صلوه المضطر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا به جهت قبولى توبه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا به جهت آمرزش ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعاى دیگر به جهت آمرزش گناهان ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعاهای مجرب از بزرگان ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ذکری جهت در امان ماندن از تصادف و خطرات جاده ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعاى استفاده از تربت امام حسین علیه السلام ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

صحت یافتن با تربت امام حسین علیه السلام ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای بسیار مهم ( نقل از کتاب زینت الدعوات ) ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای نافع و مختصر نقل از کلم الطیب و مفاتیح الجنان ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

حرز چهارده معصوم علیه السلام ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعاهای توسل به ائمه اطهار ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

خواص بعضى از سوره هاى قرآن از گفتار ائمه معصومین علیهم السلام ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص سوره مبارکه حمد ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

خواص سوره مبارکه یس ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص سوره مبارکه توحید ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای یستشیر ۰۹۹۰۶۵۳۰۰۸۲

دعای قاموس قدرت ( سیفی صغیر ، طمطام ) ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای گنج العرش ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای معراج دیگر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای مجیر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای عدیله ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای صباح ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای مشلول ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

حدیث شریف کساء ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم احضار و محبت بدوح ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

لوح بزرگ بلقیس سلیمان ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم تسخیر رکوب الحمار ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم شیر و خورشید ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم احضار و ازدواج ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم مسخر کردن خلق ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم آهوی ازدواج ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸