تلفن دعانویس طلسم محبت عظیم

تلفن دعانویس طلسم محبت عظیم

اسم اعظم و راز نهفته آن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای مبارکه سمات ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص زیارت آل یاسین ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص زیارت عاشورا ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

زیارت جامعه صغیره ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

زیارت جامعه کبیره ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای توسل ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای فرج ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای عهد ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

باب جلب قلوب عظیم ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم محبت عظیم ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم محبت و عشق بسیار قوی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین۱ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم ستاره سلیمان نبی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین۲ ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم رسیدن به حاجت و مراد نزد حکام و بزرگان ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم خیر و برکت عظیم ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای هفت حصار ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای شصت قاف ، چهل قاف ، دعوت ق و دعای سر القاف ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای آزاد شدن زندانی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص مسبحات سته ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص حوامیم هفت گانه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز حضرت رسول (ص) ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز حضرت امیرالمومنین(ع) ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز حضرت فاطمه (س) ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

نماز سایر امامان (ع) ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص نماز جعفر طیار ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای عظیم الاعظم ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای الحاح ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای توسل به حضرت پیغمبر(ص) وعلی(ع) ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای ابوحمزه ثمالی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای جوشن صغیر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای جوشن کبیر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای کمیل ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای ندبه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

هفت دعای مجرب و مفید ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای حفظ از قضا و قدر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای دیدن فرد مورد نظر در خواب ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا هنگام روبرو شدن با مشکل ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای تحبیب (دوست کردن) و تسخیر دیگران ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای فروش خانه و ملک ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای طلب فرزند ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای باطل کردن سحر و جادو ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

فضیلت و خواص دعای حرز یمانی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای مهر و محبت قوی و سریع و آسان ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعائی فوری برای مهر و محبت ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای تحبیب قلب سریع و فوری با آیه الکرسی شریفه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای مهر و محبت سریع و قوی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ختم محبت ، طلسم محبت شدید ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ذکر ایجاد محبت در دل مقابل ، دعای ایجاد محبت در دل عاشق یا معشوق ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای باطل کردن طلسم و سحر و جادو ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای ازدواج ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای بخت گشایی و ازدواج سریع ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعایی برای ازدواج و بخت گشایی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعایی برای ازدواج فوری و بخت گشایی سریع ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ختم مجرب برای بخت گشایی و ازدواج ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای ازدواج و بخت گشایی آسان و سریع ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای بچه دار شدن مجرب ، دعای طلب فرزند ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعایی جهت بچه دار شدن از امام محمد باقر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای داشتن فرزند پسر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای فرزند دار شدن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

جهت فرزند دار شدن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

جهت آبستن شدن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای ثروتمند شدن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

بجهت دولت عظیمه و قضاء حوائج و اداء دین ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای رزق و روزی و پولدار و ثروتمند شدن، ادای قرض ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ازدیاد رزق و برکت خانه و مغازه ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

وسعت رزق و روزی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای زبان بند قوی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

برای زبان بندی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

زبان بند و تیغ بند دشمن زبان بند ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای زبان بند ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای زبان بند دشمن – دعای زبان بند مجرب ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای آرامش هنگام خوابیدن ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعای رفع بی خوابی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعاء هنگام خواب ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

ذکر هنگام خواب ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا برای بی خوابی کودک ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

دعا به هنگام رفتن به بستر ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸

طلسم عشق و محبت یهودی ۰۹۹۰۶۸۵۵۵۶۸